CASIO WK-1300

示范曲

1-Factory Demo 01
2-Factory Demo 02
喜欢CASIO WK-1300的示范曲吗?0 x -12 x +10 总分:2 ; 参与人数:2

评论

广告 | Ads

有关电子键盘的使用、选购、性能讨论及节奏音色试听,请访问电子琴信息网(第一键盘)
请输入您的评论:
  __ ___ ____  ____ _____  __ 
 / |/ / / __ \ / __/ / ___/ / / 
 / /|_/ / / /_/ / / _/ / (_ / / /__
/_/ /_/ \___\_\/___/ \___/ /____/