CASIO WK-1300

示范曲

1-Factory Demo 01
2-Factory Demo 02
喜欢CASIO WK-1300的示范曲吗?0 x -12 x +10 总分:2 ; 参与人数:2

评论

广告 | Ads

有关电子键盘的使用、选购、性能讨论及节奏音色试听,请访问电子琴信息网(第一键盘)
请输入您的评论:
 _____  ___  __ __  ___  ___ 
 / ___/ / _ | / / / / / _ \ / _ \
/ (_ / / __ |/ /_/ / / // / / ___/
\___/ /_/ |_|\____/ /____/ /_/